Avís Legal i Política de Privacitat | Cookies | Condicions generals i de contractació | Enviaments | FAQs

Condicions generals i de contractació

Mitjançant aquest document s’estableixen les condicions generals de la relació contractual que té por objecte la compravenda de productes oferts des d’aquesta pàgina Web, i de la que es propietari i titular FOLKCALENTÓ, S.L. (en endavant, “FOLKCALENTÓ”) amb domicili al carrer Robert d’Aguiló, 45, escala B, baixos 2a, CP: 43003 de Tarragona, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, ​​al Tom 3020, Llibre 0, Folio 131, Pàgina T-51550 amb CIF: B-55709083, i les persones físiques i/o jurídiques (en endavant, “CLIENT”) que manifestin la voluntat de comprar els productes mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet mitjançant aquest lloc Web. Tots els drets que les Lleis vigents reconeixen als consumidors i als que aquí es pugui fer referència, seran d’aplicació exclusivament als clients que tinguin tal consideració de consumidors i que actuïn amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici i professió.

Aquestes sol·licituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a les que van associades les presents condicions generals que el CLIENT ha d’acceptar necessàriament telemàticament amb caràcter previ a la compra del producte. Al CLIENT se li exposen a través d’aquest mateix lloc Web les presentes condicions, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti. Les presents condicions generals unides a la sol·licitud dels productes concrets realitzada pel CLIENT impliquen la formalització del contracte de compravenda entre FOLKCALENTÓ i el CLIENT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents condicions. El CLIENT sempre podrà consultar aquestes condicions generals a través de la pàgina Web.


1a. OBJECTE DEL CONTRACTE

Per les presents Condicions Generals, FOLKCALENTÓ es compromet a entregar al CLIENT els productes que aquest hagi sol·licitat a través del lloc Web a canvi d’un preu cert.

Mitjançant la compra dels productes disponibles en aquesta pàgina Web el CLIENT declara que:

a) Que és una persona major d’edat i amb capacitat per a contractar.

b) Que ha llegit, comprès i que accepta les presents Condiciones Generals de Contractació.

 

2a. ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

FOLKCALENTÓ es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al CLIENT, que en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través d’aquesta pàgina Web. En qualsevol cas, es consideraran como a vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguessin exposades a la pàgina Web en el moment que el CLIENT adquireixi els corresponents productes.

 

3a. DRETS I OBLIGACIONS DE FOLKCALENTÓ

3.1. Entrega del producte.- FOLKCALENTÓ es compromet a entregar el producte en perfecte estat en la direcció que el CLIENT assenyali al formulari de comanda on consten les condicions particulars que s’uneixen a les presents Condicions Generals. FOLKCALENTÓ no serà responsable pels errors causats en l’entrega quan les dades introduïdes pel CLIENT en el formulari de comanda no s’ajustin a la realitat o hagin estat omesos. El termini d’entrega aproximat per cada producte s’ s’indica en la fitxa d’aquest, per a enviaments nacionals el termini no superarà els 3 dies laborables un cop processada la comanda, sempre que l’entrega sigui al domicili del CLIENT; si l’entrega s’efectua a l’oficina de correus el termini serà de 7 dies, pels enviaments internacionals el termini serà de 15 dies.

FOLKCALENTÓ no es responsabilitzarà de les demores en l’entrega ocasionades exclusivament per causes imputables a l’agència de transports o factors imprevisibles i incontrolables que no tingui el deure de suportar.

En cas de falta de disponibilitat del producte sol·licitat, FOLKCALENTÓ informarà d’aquest fet al CLIENT i es comunicarà el retard previst per correu electrònic o en el número de telèfon facilitat pel CLIENTE. FOLKCALENTÓ podrà donar l’opció al CLIENT de cancel·lar la seva comanda o comprar un article alternatiu que se li hagi pogut oferir. En cas de no rebre resposta s’entendrà que el CLIENT desitja esperar al termini donat. En caso d’impossibilitat de subministrament del producte sol·licitat, ja sigui per falta de subministrament dels proveïdors de FOLKCALENTÓ o per qualsevol altre motiu, igualment s’informarà d’aquest fet al CLIENT i es procedirà a l’anul·lació de la seva comanda sense cap penalització, comprometent-se FOLKCALENTÓ a la devolució íntegra de l’import de la seva compra en un termini màxim de 15 dies, excepte condiciones especials identificades, en el seu caso, en la pròpia fitxa del producte.

3.2. Responsabilitat de FOLKCALENTÓ. En cap cas serà responsable en relació amb:

3.2.1. Els errors, retards en l’accés per part del CLIENT a l’hora d’introduir les seves dades al formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin causades per problemes a la xarxa d’Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l’empresa. En tot caso FOLKCALENTÓ es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al CLIENT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

3.2.2. Els errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del CLIENT.

3.2.3. La no operativitat o problemes en la direcció de correu electrònic facilitada pel CLIENT per l’enviament de la confirmació de la comanda.

3.3 Garanties:

3.3.1. FOLKCALENTÓ garanteix que tots els productes disponibles per la seva venda a la pàgina Web compleixen amb les normes internacionals i comunitàries aplicables a la seguretat dels productes.

3.3.2. La garantia que s’aplica al producte quan s’entrega al CLIENT és de dos anys, sempre i quan el producte sigui utilitzat pel CLIENT sota les condicions normals d’ús, tal com les que es descriuen a la fitxa de Producte i als catàlegs posats a la disposició del CLIENT. En cap cas es garanteix que el producte subministrat sigui apte per respondre a un problema particular de l’usuari final.

3.3.3 FOLKCALENTÓ no està obligat a indemnitzar al CLIENT o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant, danys que provenen o que provinguin d’un deteriorament, o pèrdues de dades gravades per l’usuari final.

3.3.4. Les despeses d’enviament fins al magatzem per a productes defectuosos dins del període de garantia són a compte de FOLKCALENTÓ, també les despeses de retorn del producte fins el domicili del CLIENT.

4. Dret de desistiment:

FOLKCALENTÓ reconeix al CLIENT el dret de desistiment als termes i terminis reconeguts al Real Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de Novembre, en aquest cas FOLKCALENTÓ reemborsarà al CLIENT l’import satisfet en concepte de preu i impostos aplicables així com les despeses d’enviament, al número de compte indicat pel CLIENT, o bé a la mateixa targeta que va utilitzar per comprar el producte.

Si el motiu de la devolució del producte no es deu a que va arribar danyat, era defectuós o era incorrecte, FOLKCALENTÓ no reemborsa l’import de l’embolcall regal, les despeses d’enviament, ni cap altre servei relacionat amb la comanda, únicament es reemborsa l’import del producte.

El CLIENT disposa d’un termini per exercir el dret de 14 dies a comptar des de l’entrega del Producte, considerant-se com a tal data, excepte prova en contrari, la indicada en el document d’entrega firmat pel mateix. A efectes d’exercir aquest dret el CLIENT haurà d’enviar un correu electrònic a info@somrobaestesa.com i notificar-ho a FOLKCALENTÓ en els terminis previstos, enviant tanmateix el corresponent producte. En qualsevol cas, el CLIENT es farà càrrec dels costos directes de devolució del citat producte, així com de qualsevol desperfecte en el mateix, produït com a resultat de la seva devolució.

El dret de desistiment reconegut en aquesta clàusula s’entén sense perjudici de las excepcions al mateix que la pròpia legislació fixa. De forma enunciativa i no exhaustiva, no podrà exercir-se aquest dret en relació a béns que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se, incloent-se expressament els productes que hagin sigut personalitzats a sol·licitud del consumidor.

 

4a. DRETS I OBLIGACIONS DEL CLIENT

4.1. Pagament.- El CLIENT es compromet a abonar por avançat l’import pel Producte efectivament sol·licitat en la quantia i forma següents:

4.1.1. Import.- La remuneració pel Producte efectivament sol·licitat pel CLIENT serà l’assenyalada a la pàgina Web i la que figuri a la sol·licitud concreta del CLIENT en cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels productes que apareixen al lloc Web inclouen l’IVA.

Al preu que figuri al lloc Web per a cadascun dels productes oferts s’hi hauran de sumar les despeses d’enviament pertinents. FOLKCALENTÓ s’obliga a informar del cost de les despeses d’enviament sempre prèviament al CLIENT abans de formalitzar la pròpia compra i al correu electrònic de confirmació de la mateixa.

4.1.2. Formes de pagament.- El CLIENT haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant:

– Targeta de crèdit: introduint les seves dades al TPV virtual existent al lloc Web. Mitjançant l’acceptació d’aquest mitjà de pagament, el CLIENT confirma estar autoritzat a l’ús de la targeta utilitzada a aquesta finalitat, sent el titular de la mateixa. Els pagaments amb targeta queden sotmesos a l’establert a la Llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financer, especialment a tot el relatiu a les ordres de pagament i a les condicions per la seva revocació.

4.2. Responsabilitat del CLIENT:

4.2.1. El CLIENT assumeix tots els riscos de deteriorament, menyscabament, danys i pèrdua dels Productes des del moment en què aquests hagin estat posats a la seva disposició pel tercer que, per compte de FOLKCALENTÓ, realitza l’entrega dels productes sol·licitats.

4.2.2. El CLIENT es compromet a comprovar el bon estat del Producte davant del tercer que, per compte de FOLKCALENTÓ, realitzi l’entrega del Producte sol·licitat, indicant en aquest mateix instant qualsevol anomalia que pogués detectar en l’embalatge.

Si posteriorment, un cop revisat el contingut, el CLIENT detectés qualsevol incidència com ara cops, trencament o qualsevol desperfecte causats per l’enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a FOLKCALENTÓ en un termini no superior a les 24 hores posteriors a la recepció del producte.

 

5a. RESPONSABILITAT

5.1.- FOLKCALENTÓ en cap cas serà responsable de:

5.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en las comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

5.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que el CLIENT o tercers poguessin ocasionar al lloc Web.

5.2.- FOLKCALENTÓ es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Tanmateix, FOLKCALENTÓ col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

 

6a. DRETS D’AUTOR I MARCA

FOLKCALENTÓ informa que els continguts propis, la programació i el disseny de la pàgina Web es troben plenament protegits pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de FOLKCALENTÓ. Les marques dels productes que FOLKCALENTÓ ven a través de la pàgina Web pertanyen als seus legítims propietaris. FOLKCALENTÓ pot establir links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses, podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació de las referides referències.

 

7a. JURISDICCIÓ COMPETENT I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a la determinació del lloc de celebració de la compravenda a la que se subjecten les presents Condicions Generals, s’estarà al que disposa l’article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En cas que el CLIENT no tingui la consideració de consumidor, qualsevol conflicte relacional amb la interpretació o execució de les presents Condicions Generals de Contractació se sotmetrà a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Tarragona.

 

8a. NULITAT DE CLÀUSULES

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de las presents condicions. FOLKCALENTÓ podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, fet que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de FOLKCALENTÓ.

 

9a. PROCEDIMENT ALTERNATIU PER A LA RESOLUCIÓ DE LITIGIS ONLINE

Sense prejudici de l’indicat a l’anterior clàusula, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/adr/. Els CLIENTS que tinguin la condició de consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.